Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do MOSiR Krosno.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie

  • Data publikacji strony internetowej: 2005-01-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-01.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych;
Załączniki w postaci skanów dokumentów np w formacie .pdf nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych;
Opublikowane treści w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości;
Opublikowane materiały multimedialne takie jak zdjęcia mogą nie posiadać dodatkowych opisów;
Opublikowane dokumenty w postaci plików PDF zawierających zeskanowaną treść dokumentów nie umożliwiają przeszukiwania treści dokumentu;
Artykuły zamieszczone w formie wstawionego zdjęcia w treści dokumentu nie są przeszukiwalne;

Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Informacja o przeprowadzonej analizie wskazującej nadmierne obciążenie jako powód braku dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-08-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Powiększanie czcionki klawisz Ctrl+ (plus)
Pomniejszanie czcionki klawisz Ctrl (minus)
Ustawienia domyślne czcionki klawisz Ctrl 0 (zero)
Przełączanie między zakładkami klawisz Tab
Przewijanie strony w górę klawisz PgUp
Przewijanie strony w dół klawisz PgDn

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Bogdan Zięba, adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 13 43 680 03 .

Prezydent Miasta Krosna powołał Koordynatora oraz Zespół ds. dostępności na terenie Gminy Miasto Krosno (zarządzeniem Nr 806/20 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 23 września 2020 r.)

Koordynatorem ds. dostępności na terenie Gminy Miasto Krosno jest Pani Anna Dziadosz tel. kontaktowy 13 47 43 014, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Na wyżej podany kontakt można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie powyższych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie
  • Adres: ul. Bursaki 41
    38-400 Krosno
  • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Telefon: 13 43 680 03

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie, budynek przy ulicy Bursaki 41

1 Dostępność wejścia do budynku.

Dla klientów MOSiR Krosno dostępne jest wejście od strony stadionu lekkoatletycznego.

2 Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek zawiera tylko i wyłącznie parter gdzie znajduję się Dział Organizacji Imprez, Pokój Dyrektora MOSiR, toaleta, natryski oraz szatnie dla zawodników i szatnie sędziów.

3 Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku nie ma tablic informacyjnych o dostosowaniach dla osób niepełnosprawnych.

4 Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Na parkingu przed budynkiem nie ma wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

5 Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie. Warunkiem wejścia na teren budynku MOSiR Krosno z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku MOSiR Krosno z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

6 Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W MOSiR Krosno nie ma możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie, budynek przy ulicy Bursaki 41 – Kompleks Basenów Bursaki

1 Dostępność wejścia do budynku.

Dla klientów MOSiR Krosno dostępne jest wejście od strony stadionu lekkoatletycznego.
Wejście wyposażone jest w bramki elektroniczne z czytnikami kodów kreskowych umożliwiające wejście na obiekt. Wejście – bramka techniczna przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.            

2 Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Kompleks basenów zawiera basen sportowy wyposażony w razie potrzeby w windę dla osób niepełnosprawnych, basen do gier i zabaw, basen rekreacyjny, brodzik dla dzieci, plac wodny oraz dwie zjeżdżalnie wodne. Każdy basen wyposażony jest w schody. Na terenie Kompleksu Basenów znajdują się szatnie, natryski oraz toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

3 Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Na obiekcie są tablice informacyjne o dostosowaniach dla osób niepełnosprawnych.

4 Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Na parkingu przed obiektem wydzielono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz jedno miejsce na parkingu głównym między basenem a lodowiskiem.

5 Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie. Warunkiem wejścia na teren MOSiR Krosno z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia na Kompleks Basenów MOSiR Krosno z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

6 Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W MOSiR Krosno nie ma możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie, budynek przy ulicy Bursaki 41 – Kryte Korty Tenisowe

1 Dostępność wejścia do budynku.

Dla klientów MOSiR Krosno dostępne jest wejście główne od strony kompleksu basenów oraz drugie wejście z podjazdem dla wózków inwalidzkich.

2 Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek zawiera tylko i wyłącznie parter gdzie znajdują się dwa pojedyncze ogrzewane korty do tenisa ziemnego, szatnia męska oraz damska, szatnia dla osób niepełnosprawnych oraz toaleta i natryski dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

3 Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku są tablice informacyjne o dostosowaniach dla osób niepełnosprawnych.

4 Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Na parkingu przed budynkiem wydzielono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

5 Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie. Warunkiem wejścia na teren budynku MOSiR Krosno z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku MOSiR Krosno z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

6 Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W MOSiR Krosno nie ma możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie, budynek przy ulicy Legionów – Hala Sportowa

1 Dostępność wejścia do budynku.

Dla klientów MOSiR Krosno dostępne jest wejście główne usytułowane od ul. Legionów

2 Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W budynku na parterze znajduje się klatka schodowa umożliwiająca przemieszczanie się na trybuny za pomocą schodów, toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych, szatnie dla zawodników, szatnia sędziów, magazyn sprzętu sportowego oraz pomieszczenie administracyjne. Budynek nie jest wyposażony w windę, która pozwalałaby dostać się na trybuny. Na pierwszym piętrze znajduje się trybuna dla publiczności odgrodzona od boiska barierkami ochronnymi.

3 Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
W budynku nie ma tablic informacyjnych o dostosowaniach dla osób niepełnosprawnych.

4 Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Na parkingu przed budynkiem wydzielono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

5 Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie. Warunkiem wejścia na teren budynku MOSiR Krosno z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku MOSiR Krosno z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

6 Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W MOSiR Krosno nie ma możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie, budynek przy ulicy Legionów – budynek administracyjny

1 Dostępność wejścia do budynku.

Dla klientów MOSiR Krosno dostępne jest wejście główne usytułowane od strony stadionu KARPAT.

2 Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W budynku na parterze znajduje się klatka schodowa umożliwiająca przemieszczanie się na poszczególne kondygnacje budynku za pomocą  schodów. Budynek nie jest wyposażony w windę, która pozwalałaby dostać się na piętra budynku.  Na parterze znajduje się biuro Krośnieńskiego Klubu Biegacza, pralnia, toaleta, szatnia dla zawodników. Na pierwszym piętrze znajduje się salka do treningu dla Klubu Szachowego URANIA Krosno, pomieszczenie socjalne dla pracowników MOSiR, pomieszczenie Klubu KS Karpaty Krosno, Siłownia, prysznic oraz toaleta. Na drugim piętrze znajduje się „Kawiarenka” KS Karpat Krosno, pomieszczenie Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego, pomieszczenie KSS Karpaty Krosno, Dział Szkolenia Sportowego Dzieci i Młodzieży MOSiR Krosno, toaleta i pomieszczenia magazynowe.

3 Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
W budynku nie ma tablic informacyjnych o dostosowaniach dla osób niepełnosprawnych.

4 Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Na parkingu przed budynkiem wydzielono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

5 Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie. Warunkiem wejścia na teren budynku MOSiR Krosno z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku MOSiR Krosno z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

6 Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W MOSiR Krosno nie ma możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie, budynek przy ulicy Bursaki 29 – Hala Sportowo - Widowiskowa

1 Dostępność wejścia do budynku.

Dla klientów MOSiR Krosno dostępnych jest 8 wejść od każdej strony budynku. Osoby z problemami motorycznymi oraz osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich, a także osoby z wózkami dziecięcymi mają możliwość skorzystania z 5 podjazdów dla osób niepełnosprawnych.

2 Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek zawiera parter gdzie znajdują się Salon Fryzjerski Alicja, Pomieszczenie Klubu Sportowego Trenujemy Krosno, Biuro Klubu Koszykówki Miasto Szkła Krosno, Biuro Podróży ADAMIS, Bar Bistro, Sala Bankietowa Hotelu Portius, dwie szatnie dla zawodników wraz natryskami i toaletami, siłownia wraz z dwoma szatniami męską i żeńską z toaletą i natryskami, Centrum Leczenia Bólu i Odnowy Biologicznej, salka fitness, szatnia oraz toaleta przy salce fitness wraz z natryskami, magazyn sprzętu sportowego, arena sportowa (z boiskami do gier w siatkówkę, koszykówkę, piłkę halową), widownia dla publiczności dla 1691 osób, szatnia sędziów wraz z toaletą, pomieszczenie gospodarcze, wymiennikownia ciepła, pomieszczenie socjalne dla pracowników, szatnia dla pracowników, toalety dla publiczności w tym toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Na wyższe kondygnacje budynku prowadzą schody, budynek nie jest wyposażony w windę pozwalającą przemieszczać się na wyższe piętra. Na pierwszym piętrzone znajduje się Dział Księgowości i Kadr MOSiR, Gabinet Dyrektora MOSiR, Sekretariat i biuro Hali Sportowo – Widowiskowej, toaleta, zaplecze socjalne, cztery stanowiska dla komentatorów, cztery pokoje gościnne z pełnym węzłem sanitarnym oraz pomieszczenie techniczne. Na drugim piętrze znajdują się cztery pokoje gościnne z pełnym węzłem sanitarnym.

3 Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Przed wejściem do budynku nie ma tablic informacyjnych z opisem dla klientów MOSiR Krosno.

4 Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Na parkingu przed budynkiem wydzielono osiem miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

5 Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie. Warunkiem wejścia na teren budynku MOSiR Krosno z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku MOSiR Krosno z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

6 Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W MOSiR Krosno nie ma możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.